Codi Tecnic Edificacio

Codi Tecnic Edificacio

Documents de suport i comentats per millorar l’aplicació del CTE. Des de la “Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento” es treballa per aclarir dubtes i les possibles interpretacions del Codi Tècnic de...