Documents de suport i comentats per millorar l’aplicació del CTE.

Des de la “Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento” es treballa per aclarir dubtes i les possibles interpretacions del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Aquest Ministeri ha elaborat documents amb comentaris i documents de suport  que, encara que no siguin d’obligat compliment, formen part del marc regulador juntament amb el text de l’articulat del CTE.

Han actualitzat els següents documents amb comentaris:

  • Document Bàsic DB-HS “Salubridad”;
  • Document Bàsic DB-SI “Seguridad en caso de Incendio”;
  • Document Bàsic DB-SUA “Seguridad de Utilización y Accesibilidad”.

Es poden consultar i descarregar a la pàgina del Ministerio sobre el CTE a: Documents Codi Tècnic

És interessant el “Documento de Apoyo DA DB SUA/2 Adequación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes“, vinculat al CTE DB-SUA, perquè estableix criteris de flexibilitat i tolerància quan es vol adequar els edificis existents a les condicions d’accessibilitat del DB-SUA. Podeu consultar aquest document que conté les taules de tolerància alhora d’aplicar el CTE en rehabilitació i reformes a: DA SUA/2 .

oficina tecnica girona

Gener 2016.

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres
narciscebria.cat 670342721