Codi deontològic i de bones pràctiques dels professionals de l’arquitectura tècnica

És molt freqüent trobar projectes professionals amb referències on s’interpel·la el “saber fer i les bones pràctiques en la construcció“. Però fins a quin punt cal detallar i grafiar els sistemes constructius, materials i solucions que es projecten?

Alhora de revisar un defecte constructiu o una patologia hom sol criticar des de l’execució fins a la projecció de la solució adoptada. Però fins a quin punt cal ser rigorós en la documentació que es tramita per a un nou encàrrec?

Per afavorir la lliure competència i la millora de la simbiosi entre oferta i demanda, s’ha desdibuixat el criteri professional i fins i tot desvirtuat el compromís entre el tècnic i el client. Per tal de poder oferir una bona oferta es poden menystenir detalls o parts d’un projecte. O donar per sobreentès que el client sap què està contractant i l’abast exacte de l’encàrrec sense garantir que aquest serà suficient per concloure satisfactòriament el seu objectiu.

Des del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Catalunya s’ha consensuat i publicat el Codi deontològic i de bones pràctiques dels professionals de l’Arquitectura Tècnica a Catalunya. El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb la RESOLUCIÓ JUS/2459/2016, de 25 d’octubre, ha resolt inscriure’l al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya. Aquest document aporta les idees bàsiques i els requisits mínims que ha de complir un tècnic o una oficina tècnica en aquest sector. No només ha de ser un referent per als professionals, sinó també una eina per als clients i promotors que volen contractar uns serveis tècnics professionals.

A part dels requisits legals com la obligatorietat d’estar col·legiat i tenir la corresponent assegurança de responsabilitat civil, tracta altres temes com la confidencialitat, el secret professional i la protecció de dades, la conveniència de concretar l’abast del treball professional o els principis professionals relacionats amb el client.

Clica per consultar la Resolució i el mateix codi-deontologic-arquitectura-tecnica.

arquitecto tecnico aparejador girona

Novembre 2016.

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres
narciscebria.cat 670342721