Serveis

Tot el que puc fer, tot el que ofereixo. Obra nova, reforma, rehabilitació, ampliació d’habitatges, masies i locals.

Direcció d’Obres

 Projectes de Reformes

 Gestió d’obres

Direcció

d’obres

L’aparellador o arquitecte tècnic intervé a les obres com a especialista i responsable principal en el seguiment de l’execució de les obres.

La Direcció d’Execució de les Obres consisteix en fer el seguiment conforme es construeix amb els materials adequats i definits en el projecte, de forma correcta i amb els procediments més apropiats. D’aquesta manera es garanteix la funcionalitat, la durabilitat i el bon rendiment dels materials i sistemes constructius. Al final de l’obra és l’arquitecte tècnic qui certifica que s’ha seguit el control de qualitat i que l’execució ha estat correcte.

A part de la direcció de les obres dels projectes propis també col·laboro en la direcció de les obres, de nova construcció o reformes, que dirigeixi un arquitecte. Sempre en la vessant de direcció d’execució de l’obra.

 

Coordinador de Seguretat i Salut és un altre càrrec legalment imprescindible en tota obra de construcció, que sol realitzar un arquitecte tècnic, independentment de si fa la direcció de l’execució d’obra o no. El coordinador vetlla que en tots els processos, àmbits i afectacions de l’obra es compleixin i segueixen les normatives en matèria de seguretat i salut en el treball, comprovant que s’evita la generació de qualsevol risc per a les persones.

 

Projectes de reforma

i rehabilitació

Quan l’abast de l’obra de rehabilitació o de reforma d’un edifici no afecta significativament l’ús principal, la volumetria o l’estructura, tant el projecte com la direcció de les obres el pot realitzar un sol tècnic, sigui arquitecte o arquitecte tècnic.

Redacció, com arquitecte tècnic col·legiat, de projectes de reformes i rehabilitacions, consolidacions, canvis de coberta, redistribucions, … és a dir, obres que no incideixin de manera significativa en l’estructura de l’edifici o en la modulació de les façanes.

Com a oficina tècnica col·laboro i participo amb diferents tècnics i especialistes per poder dur a terme qualsevol tipus de projecte i obra, especialment pel que fa als criteris de bioconstrucció i a la gestió integral de projecte i obra.

 

 

 

Gestió de projectes

i obres

La gestió del projecte i les obres és una tasca complexa, que pot comprendre des de la redacció del projecte fins un llarg etcètera de detalls que ajuden al bon ritme de les obres i al seu desenvolupament coordinat. 

La realització d’aquestes tasques per algú especialitzat en la construcció i els seus processos redueix el termini d’execució i el cost econòmic de les obres.

En molts casos els propietaris opten per fer ells mateixos les tasques de coordinació o gestió de les obres, sense tenir en compte que en aquesta figura hi recau molta responsabilitat: la selecció de les empreses i industrials més adients segons l’obra, el compromís en el cost final, l’agilitat d’evitar contratemps, la mediació entre els diferents interessos per arribar a un resultat satisfactori per totes les parts sense perdre el compromís amb el resultat esperat.

Pel meu entendre, els autopromotors o els interessats en fer obres de reforma, encara que siguin de poca entitat, han de considerar la conveniència de, igual que ho fan les grans empreses, contractar la gestió integral del projecte i de l’obra per part d’un tècnic amb experiència.