La salut comença a casa. La importància de la qualitat de l’aire interior.

El propi habitatge particular, i més concretament el dormitori, és l’espai edificat que més influencia a la salut de cada individu. És l’espai tancat on passem més hores al dia i amb l’actitud més passiva mentre el cos intenta recuperar-se. És en aquest lloc físic i per aquest espai de temps diari que hem de ser curosos en assolir les condicions més favorables pel nostre benestar i la nostra salut. En tots els sentits.

Encara que de base no hi hagi una sensibilització especial o patologia mèdica detectada, ni que sigui pel principi de precaució, cal respectar la directriu de reduir l’exposició a possibles agents nocius o contaminants i les fonts de camps electromagnètics i altres possibles pertorbacions pel cos humà, naturals o artificials, especialment en la proximitat dels dormitoris.

El més important des del meu punt de vista és la qualitat de l’aire.

L’aire interior d’un habitatge o edifici sempre tindrà una qualitat igual o pitjor a l’aire de l’exterior. Encara que l’entorn d’un edifici no sigui el més desitjable per temes de circulació de vehicles i/o presència de sectors industrials propers, l’aire de l’interior dels habitatges serà el mateix del seu envolvent més immediat al qual, a més, s’afegeixen partícules que emanen de l’interior de l’habitatge i que, a diferència del que passa a l’aire lliure, no es poden dissipar.

La concentració de CO2 i de COV’s (Compost Orgànic Volàtil) no ha de ser excessiva, per la qual cosa és imprescindible renovar l’aire interior per una banda, i reduir els materials que contenen químics volàtils no desitjables. La majoria de materials compostos emeten a l’aire partícules no desitjables que fàcilment arriben a concentracions perjudicials a l’aire interior per manca de ventilació. En són el cas compostos plastificants de la majoria de plàstics com el PVC; la majoria de les coles emprades en la construcció en general, en panells de DM, en els mobles i en les coles ordinàries domèstiques o d’oficina; dissolvents i secants de pintures; tractaments químics contra la humitat o preventius per protegir la fusta; i un llarg etc de components amb aldehids i altres compostos que cada vegada hi ha més evidència que són cancerígens i disruptors endocrins.

La humitat relativa de l’aire interior és un factor important pel benestar de les persones. És aconsellable que estigui entre el 40 i el 60%. Tots hem experimentat molèsties a la gola per exposició a un sistema de climatització per aire, que sol reduir considerablement la humitat, com l’aire condicionat.

El Codi Tècnic de l’Edificació ja regula la necessitat de renovació de l’aire interior. De fet estableix uns llindars que poden ser contraproduents: una extracció d’aire continuada o un nombre de renovacions d’aire al dia excessius poden comportar disconfort tèrmic o bé una exigència energètica excessiva per climatitzar correctament un espai molt ventilat. I la previsió és que la normativa espanyola augmentarà l’exigència de renovació d’aire, especialment en soterranis i plantes baixes, per les directrius de la Unió Europea d’intervenir per millorar la qualitat de l’aire interior davant el gas radó que emana de la terra.

El confort a l’interior d’un habitatge no queda limitat només a que siguin adequats les formes, els colors, l’acústica i l’amplitud d’espais, combinat amb una adient climatització i il·luminació. La qualitat de l’aire interior és un factor fonamental. Que alhora queda condicionat per l’elecció de materials i acabats, el sistema de climatització i l’hàbit de ventilació.

Podeu ampliar informació i consultar fons a: Article de El País sobre exigència de la UE a legislar sobre el gas radó del 15/02/2017; la web de TEDX (The Endocrine Disruptors Exchange) amb el llista de potencials disruptors endocrins, a la qual s’ha afegit el formaldehid; la publicació de AAACR (American Association for Cancer Reserch) del 16/06/2014 sobre un estudi que associa l’exposició a camps electromagnètics de baixa freqüència als tumors cerebrals.

Febrer de 2017

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres.
narciscebria.cat 670342721