Les cases passives o passivhaus: L’alta eficiència energètica en edificació.

L’eficiència energètica és sens dubte la fita comuna dels diferents dissenys arquitectònics i sistemes constructius en els darrers anys. No només és una demanda dels promotors i usuaris en quant a estalvi energètic, sinó un repte imposat per la normativa europea, segons la Directiva 2010/31/UE, del 19 de maig, relativa a l’eficiència energètica dels edificis, i que ja és un recull de la Directiva 2002/91/CE orientada cap aquest objectiu.

A partir del 31 de desembre del 2020, tots els edificis hauran de tenir una qualificació de Consum d’Energia Quasi Zero (nZEB).

I en el cas d’edificis públics, el termini s’avança a finals d’aquest 2018.

Per tant és primordial que, des d’ara mateix, es projecti les edificacions noves i les rehabilitacions, amb criteris d’alta eficiència i consum quasi nul.

Dintre dels sistemes de disseny i constructius que posen especial èmfasi en aquests requeriments d’eficiència energètica, destaca les anomenades cases passives o passivhaus. Aquest nom el rep per l’aplicació de sistemes passius per reduir el consum energètic de l’edificació amb sistemes passius, és a dir, que no requereixin consum energètic.  Repte que s’aconsegueix posant especial control en dos aspectes:

  • Aconseguint un molt bon envolvent de l’edifici, amb un aïllament per sobre de l’exigència del codi tècnic de l’edificació i sense punts crítics ni ponts tèrmics.
  • Minimitzant les pèrdues energètiques per corrents d’aire. És a dir, evitant la renovació de l’aire interior en excés, minimitzar les pèrdues de calor amb intercanviadors en els sistema de ventilació, tancaments i fusteries exteriors d’alta eficiència i segellat de tot l’envolvent per evitar filtracions d’aire.

A la galeria de fotografies podeu veure diferents detalls de les capes “antivent”, segellat entre panells i segellat de passos d’instal·lacions a l’exterior: També una imatge del blow door test o prova d’estanquitat, en què es mesura si les pèrdues d’aire que té l’habitatge està per sobre del llindar que fixa l’estàndard passivhaus.

També podeu visitar la pàgina de la casa biopassiva a La Floresta, d’entremat de fusta lleugera i panells de fusta contralaminada CLT, amb muntatge modular prefabricat.

Desembre de 2018

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres.
narciscebria.cat 670342721