SATE o Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior. Què és i quins avantatges té?

Podem dir que apliquem un SATE quan en projectar i construir un edifici escollim un sistema constructiu que disposa la capa corresponent a l’aïllament tèrmic el més cap a l’exterior possible. Aquest aïllament pot quedar fins i tot vist des de l’exterior, tot i que normalment anirà protegit per una capa de material d’acabat que donarà a la façana l’estètica que es busca en fer el projecte o la reforma.

Els sistemes constructius convencionals han anat evolucionant, ja sigui per buscar un major confort a l’interior dels habitatges, ja sigui per unes normatives sobre l’edificació cada vegada més exigents amb l’eficiència energètica.

Als anys setanta es van millorar les parets exteriors o façanes, incorporant una càmera d’aire sense aïllament, només la pròpia recàmera buida entre un envanet (normalment a la cara interior) i la paret de càrrega (normalment a la cara exterior). A partir dels anys noranta hem anat millorant l’eficiència energètica d’aquestes parets, de l’envolvent dels edificis, omplint aquesta càmera amb aïllaments tèrmics. En fer-se progressivament més exigent la normativa, ha fet falta disposar cada vegada més espessor i materials amb millors propietats aïllants.

Igualment s’ha anat millorant l’eficiència dels tancaments i fusteries exteriors, tant amb els materials i propietats dels marcs, les juntes i els vidres (doble o triple vidre i el gas de la càmera entre ells).

També progressivament hem incorporat aïllament tèrmic a les cobertes i sota les soleres o forjats inferiors de l’habitatge. Aconseguint millorar tot l’envolvent de l’edifici.

La proliferació de diferents sistemes constructius, amb la tecnificació de diferents materials, han fet més assequibles també la combinació amb façanes ventilades. En aquest cas, es disposa una capa externa més exposada als canvis de temperatura extrems, ja sigui per la radiació solar com per les baixes temperatures, separada per una càmera d’aire amb una certa ventilació del sistema de tancament de la façana pròpiament dit (que incorporarà l’aïllament tèrmic a l’interior o a l’exterior).

Però els sistemes SATE han proliferat molt, amb aparició de diferents materials i diferents sistemes constructius, homologats i amb les corresponents certificacions d’adequació a l’ús que ens donen les garanties necessàries per projectar i construir amb qualitat i durabilitat. 

Per criteris d’eficiència energètica, poden complir els requisits i obtenir les mateixes qualificacions els sistemes amb l’aïllament a les capes interiors com els que el disposen a les capes exteriors. Econòmicament, no és la situació de l’aïllament el que marqui la diferència, sinó el sistema constructiu en global, tendint a ser més econòmic (però sobretot molt més ràpid) els sistemes constructius modulars prefabricats.

Per criteris de bioconstrucció, a part de valorar la sostenibilitat, càrrega energètica i cicle de vida dels materials propis proposats per cada sistema constructiu a estudiar, és més recomanable el sistema tipus SATE. Aquests sistemes aconsegueixen un major confort amb menys requeriment energètic (amb una temperatura ambient una mica inferior) ja que les cares interiors de les façanes estan més separades de l’aïllament i per tant més protegides de la pèrdua de calor o sobreescalfament. Però és especialment recomanable per la major dificultat de condensacions i aparició de fongs, tant a les capes superficials com a les capes interiors de les façanes, que presenten els sistemes constructius amb aïllament tèrmic a les capes exteriors o SATE.

Les fotografies que adjunto a aquest post són d’una obra de construcció d’un habitatge unifamiliar, proper a Girona, amb criteris de bioconstrucció. Les parets són de termoargila de 24 cm. Per l’interior només porten el revestiment de morters d’argila. L’aïllament tèrmic el posem per l’exterior, amb placa de suro adherit amb ciment i també fixat mecànicament amb amb espigues. Després el protegim i tapem amb l’acabat de morter de calç, amb diferents capes i incorporant les malles per evitar fissures. La capa final ja porta incorporada el colorant per aconseguir el color desitjat. El suro negre és un molt bon aïllament tèrmic i amb propietats interessants en aïllament acústic també, sostenible i amb certa transpiració, que és molt interessant per a les façanes.

Més informació d’aquesta obra a: casa amb bioconstrucció

Per més informació, consultes i assessorament, tant a particulars com a empreses, no dubteu a contactar.

Octubre de 2019

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres.
narciscebria.cat 670342721