Les energies renovables en rehabilitació i reforma energètica, també en cases preexistents.

Amb l’aprovació del RD de l’autoconsum, RD 244/19 del mes d’abril del 2019, la política i regulació de les energies renovables a l’Estat Espanyol ha fet un canvi de rumb molt esperat per la implementació de sistemes més sostenibles i renovables.

Les diferents administracions estan legislant i regularitzant com implementar l’autosconsum i com compensar els productors particulars que aportin la seva producció o el sobrant d’energia elèctrica a la xarxa.

En els darrers 10 – 15 anys, mentre a l’estat espanyol implantàvem l’anomenat “impost al sol”, la recerca i la innovació en les energies renovables ha fet que el sector evolucioni moltíssim. L’eficiència és molt més alta. I el preu de mercat ha baixat en una proporció similar, augmentat la durabilitat i les garanties. Tant les plaques solars  fotovoltaiques per generar energia elèctrica, com els panells solars tèrmics per contribució en la producció i acumulació d’aigua calenta, per consum d’ACS i per calefacció.

A més, des del Parlament i el Consell Europeu fa anys que s’impulsa un canvi de model en la producció i el consum energètic, impulsant directrius i normatives amb més exigència en el camp de la sostenibilitat i l’eficiència energètica. Com la Directiva Europea 27/2012/UE per reduir les emissions de gasos hivernacle i altres substàncies contaminants en la construcció d’edificis. Aquesta directriu obliga als països membres a transposar en normativa pròpia i aplicar-la abans del 2021 (del 2019 en edificis públics), fent obligatori que els projectes d’edificis nous es puguin catalogar com edificis de consum energètic quasi nul (nZEB), de manera que necessitin molt poca energia per climatització i producció d’aigua calenta sanitària, i en tot cas que aquesta energia provingui de fonts d’energia renovable. A Catalunya es preveu que a partir del juny s’implementi aquesta exigència.

Per tant, l’aprofitament de l’energia solar no és només una molt bona inversió, sinó també una directriu imposada per a l’estalvi energètic, per l’economia domèstica i la contribució a la sostenibilitat. S’imposa en edificis d’alta eficiència energètica, com l’estàndard passivhaus (cases passives, que no necessiten energia per la climatització gràcies a l’eficiència en els sistemes passius d’aïllament i aprofitament bioclimàtic). En projectes d’obra nova, en edificis públics i privats, d’equipaments i d’habitatges,  com en cases unifamiliars. També en reforma i rehabilitació d’edificis existents.

Febrer de 2020

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres.
narciscebria.cat 670342721