Un dels sectors o sistemes constructius que més ha evolucionat i s’ha implantat en el sector del disseny arquitectònic i la construcció, ha estat la construcció amb fusta. Per criteris de sostenibilitat i de bioconstrucció, per agilitat i rapidesa de muntatge, per la gran tecnificació i millora dels diferents tipus de panells i solucions constructives, la construcció modular en fusta, semiprefabricat, és l’escollit per molts clients.

Tant en construccions passives (passivhaus) com en convencionals. Tant si la fusta queda com a material d’acabat per anar vist com si forma part de l’estructura que després queda amagada per les capes de revestiment. La construcció amb fusta ha recuperat una gran quota de mercat.

I és que la fusta és un material que contribueix molt positivament a millorar l’ambient interior d’un habitatge. Dependrà del tipus de fusta, de l’espessor i la posició més o menys superficial en el sistema constructiu escollit, però també dels tractaments superficials i d’acabat que hi fem. Però en general ajuden a regular la humitat relativa interior, absorbeixen contaminats, milloren les condicions acústiques, és agradable al tacte, té un comportament tèrmic molt positiu, crea un ambient confortable, ajuda a dissipar l’electricitat estàtica, i un llarg etcètera d’avantatges que fan que la nostra llar sigui més confortable i saludable.

Un dels grans avantatges que sovint passa desapercebut és que la construcció en fusta, contràriament a la construcció convencional, no incorpora humitat a la pròpia construcció en el moment de fer les obres. El formigó o les parets d’obra ceràmica i la majoria de revestiments es col·loquen a obra amb molta humitat pròpia, que lentament s’ha d’anar secant i evaporant, abans no s’equilibra i deixa de doanr un excés d’humitat a l’ambient interior de la casa.

Aquests avantatges de la construcció amb fusta poden, però, reduir-se dràsticament segons quins tractaments preventius i quines pintures per tenyir o protegir la fusta utilitzem. Poden quedar del tot anul·lades, per exemple, si la fusta en panells d’aïllament tèrmic i en panells CLT estructurals, queda revestida per una o les dues cares, per plaques o làmines impermeables que no deixen transpirar la fusta. Fins i tot podem trobar-nos en contribucions no desitjables o negatives a la qualitat de l’aire interior per haver aplicat vernissos, tractaments i pintures que emeten gran quantitat de partícules no desitjades a l’ambient interior.

Per tant, no només pel fet d’escollir construir amb fusta, estem aconseguint una millora del confort i de la qualitat de l’aire interior. Cal un disseny escrupolós, conscient de les virtuts i dels punts febles de cada element constructiu. I sobretot una posada en obra curosa amb tots els detalls i totes les prescripcions del projecte, assegurant la qualitat i la concordança amb les exigències previstes en projecte.

Presentació de fotografies de diferents obres de construcció amb fusta. Podeu veure’n més a “passivhaus amb entremat de fusta” o a “habitatge amb criteris de bioconstrucció” dels exemples d’obres que tinc al web.

La construcció amb fusta, especialment quan ens referim a escollir la fusta com a material estructural principal, és una molt bona opció mediambientalment parlant. Tant si es tracta de construcció amb entremat lleuger de fusta, de panells de fusta contralaminada CLT, com la combinació dels dos tipus. No només reduïm el cost energètic i l’impacte sobre el medi ambient que representen altres sistemes estructurals, també reduïm el cost de

I per descomptat que ha de complir les mateixes premises i condicionants que qualsevol altre sistema constructiu. La durabilitat, la resistència estructural, la garantia desenal, el control de qualitat, etc. El Codi Tècnic de l’Edificació regula les exigències i requisits per tots els sistemes constructius. Per tant, la durabilitat i la seguretat estructural queden igualment garantides, tant si es construeix amb fusta, amb formigó o amb acer.

Cada sistema constructiu precisarà d’uns treballs previs, necessitats d’execució, ritme de posta a obra, requisits de prevenció i de protecció per risc d’incendi o d’exposició a l’intempèrie propis. És a dir, el projecte ha d’incorporar el disseny, el càlcul i les justificacions tècniques pertinents, tenint en compte els detalls i condicionants  de la construcció modular en fusta, per adequar-se a la forma i distribució del projecte concret, complint tots els requisits estructurals i garantir totes les exigències de càlcul i garantia com qualsevol altra sistema constructiu.

A més, el fet de dimensionar l’estructura i modular-la, amb la opció de prefabricar i fer bona part del muntatge a taller, millora les garanties i el control de qualitat de l’estructura, disminuint la càrrega de treball a obra, on les condicions de treball sovint són menys favorables per una execució curosa.

I el cost econòmic? És més econòmic construir amb fusta? La resposta no és senzilla ni directa.

Per l’experiència en direcció i gestió d’obres, cal fer incís en l’avantatge econòmic que representa un sistema modular que permet una ràpida execució de l’obra, especialment quan és prefabricat i amb bona part muntada a taller, aconseguint reduir a la meitat o més el termini d’execució d’una casa, podent arribar a 6 mesos o menys de fase d’obres de construcció de la casa. Això representa un estalvi en despeses d’obra (aigua, llum), en honoraris de direcció i dedicació a les visites d’obra, en anticipar l’amortització, etc.

En canvi, no per construir amb fusta, tot i que sigui amb sistema modular prefabricat, es pot atribuir un cost menor del m² construït. L’estructura pot representar un 40% del cost de l’obra, aproximadament. I part d’aquesta estructura, la que estigui en contacte directe amb el terreny (fonamentació i murs de contenció), generalment no la farem en fusta. Per tant, la part de cost d’obra sobre la que es podria preveure un estalvi per construcció de l’estructura amb fusta, podria ser entre un 20 i un 30% del total del cost d’obra. Però el cost de construcció amb fusta és quasi el mateix que amb altres sistemes constructius convencionals. Per tant, normalment, resultarà un petit estalvi sobre una quarta part del cost de l’obra.

L’ús de la fusta i els seus derivats en el material d’aïllament tèrmic, en panells o plaques d’acabats de parets o sostres, etc., tampoc són més econòmics. Al contrari, hi ha materials amb menys qualitats adicionals, amb balanç ecològic negatiu i menys aportació al confort i al benestar que resulten més econòmics.

Per tant, en una primera valoració del cost econòmic de la construcció d’una casa, per comparació amb altres sistemes constructius, al meu entendre, la construcció amb fusta no representa un estalvi significatiu del cost de l’obra. Sí que redueix el termini d’execució i per tant redueix altres costos relacionats amb l’execució de l’obra. En general, per una casa on el terreny no representi una complicació de la fonamentació, aconsello fer una primera valoració del cost de construcció d’un habitatge normal a partir de 1.200 € per m² construït. Quan avanci el projecte i es pugui fer una valoració més detallada i per capítols, es podrà valorar de manera particular el cost previst de l’obra, que dependrà de molts factors (grandària de la construcció, número de plantes, tipologia de fonamentació més adient, necessitats d’urbanització i jardineria, etc).

Així doncs, la fusta és un molt bon material de construcció, noble i amb gran tradició, amb molts avantatges tècnics i per al benestar de les persones i la sostenibilitat. Hi ha una àmplia gamma de solucions constructives que l’incorporen, i la tecnificació del sector permet emprar-la tant en l’estructura, com en els acabats o bé en complements tècnics com l’aïllament tèrmic . Però no tot s’hi val, cal fer les coses ben fetes i tenir en compte els condicionants tècnics i la interacció amb altres materials i complements. El principal inconvenient que pot tenir la fusta en la construcció, és que requereix un correcte disseny i posada a obra, que han de garantir que la fusta no estarà en contacte permanent amb la humitat, i que si hi arriba humitat, aquesta serà evacuada i/o es podrà evaporar ràpidament. 

Per més informació contacteu i en parlem, sense compromís, tant si el vostre projecte és només una idea com si ja esteu a punt de començar les obres. Com a oficina tècnica en edificació a Girona, estudiarem com millor podem contribuir a fer realitat la casa dels vostres somnis.

La salut comença a casa!

Setembre de 2020

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres.
narciscebria.cat 670342721