Serveis

Oficina tècnica d’edificació a Girona.

Incorporant els criteris de bioconstrucció i eficiència energètica,

ens hem especialitzat en:

Direcció d’Obres

 Projectes de Reformes

 Gestió d’obres

Direcció

d’obres

L’aparellador o arquitecte tècnic intervé a les obres com a especialista i responsable principal en el seguiment de l’execució de les obres.

La Direcció d’Execució de les Obres consisteix en fer el seguiment de  les obres per controlar que  es construeix amb els materials adequats i definits en el projecte, de forma correcta i amb els procediments més apropiats. D’aquesta manera es garanteix la funcionalitat, la durabilitat i el bon rendiment dels materials i sistemes constructius. Al final de l’obra és l’arquitecte tècnic qui certifica que s’ha seguit el control de qualitat i que l’execució ha estat correcte.

A part de la direcció de les obres dels projectes propis també col·laboro en la direcció de les obres, de nova construcció o reformes, que dirigeixi un arquitecte. Sempre en la vessant de direcció d’execució de l’obra.

 

Coordinador de Seguretat i Salut és un altre càrrec de responsabilitat i seguiment de les obres per vetllar que en tots els processos, àmbits i afectacions de l’obra es compleixin i segueixen les normatives en matèria de seguretat i salut en el treball, comprovant que s’evita la generació de qualsevol risc per a les persones.

La normativa en edificació i l’administració, per mitjà dels ajuntaments, requereixen que un tècnic responsable i qualificat assumeixi aquestes dues tasques de responsabilitat en la direcció i seguiment d’obres, com a requisit indispensable per concedir la llicència municipal d’obres, a excepció d’aquelles reformes més bàsiques que no requereixen ni documentació tècnica.

Projectes de reforma

i rehabilitació

Quan l’abast de l’obra de rehabilitació o de reforma d’un edifici no sigui especialment significatiu, el pot assumir un arquitecte tècnic.

En obra nova i rehabilitació integral, t’oferim l’equip que més s’ajunta a les teves necessitats gràcies a l’equip de professionals i especialistes col·laboradors.

Redacció, com arquitecte tècnic col·legiat, de projectes de reformes i rehabilitacions, consolidacions, canvis de coberta, redistribucions, … és a dir, obres que no incideixin de manera significativa en l’estructura de l’edifici, en la modulació de les façanes o amb l’ús principal de l’edificació.

Com a oficina tècnica col·laboro i participo amb diferents despatxos professionals per poder dur a terme qualsevol tipus de projecte i obra, especialment pel que fa als criteris de bioconstrucció i a la gestió integral de projecte i obra. Un treball en xarxa, col·laboratiu, és imprescindible per arribar a la millor proposta  en cada cas, en eficiència energètica, sistemes constructius, disseny i acabats. D’aquesta manera podem assumir el repte de projectar també obra de nova construcció i grans rehabilitacions o rehabilitació integral d’edificis.

Gestió de projectes

i obres

La gestió del projecte i de les obres és una tasca complexa, que pot comprendre des de la redacció del projecte fins una llarga llista de detalls i protocols que afecten al bon ritme de les obres i són essencials per un resultat professional i satisfactori.

La realització d’aquestes tasques per algú especialitzat en la construcció i els seus processos redueix el termini d’execució i el cost econòmic de les obres.

Per comoditat se sol delegar aquest càrrec de confiança i la implicació que requereix aquestes tasques a l’empresa constructora que actua com a contractista principal perquè faci la major part de l’obra, tot i que representi un sobrecost en les feines que aquesta subcontracta. En altres casos els propietaris opten per fer ells mateixos les tasques de coordinació o gestió de les obres, sense tenir en compte que en aquesta figura hi recau molta responsabilitat.

La selecció de les empreses i industrials més adients segons l’obra, el compromís en el cost final, l’agilitat d’evitar contratemps i la mediació entre els diferents interessos per arribar a un resultat satisfactori per totes les parts, són algunes de les tasques que requereix la gestió d’obra, que s’han de combinar amb el coneixement del projecte i les solucions constructives escollides per no perdre el compromís amb el resultat final esperat.

Al meu entendre, tant els particulars que es volen fer una casa nova com els qui volen fer obres de reforma, han de considerar la conveniència de contractar directament  la gestió integral del projecte i de l’obra a un tècnic amb experiència, igual com una gran empresa constructora ho faria per mitjà d’un seu delegat o cap d’obra.

En cada cas podem estudiar com aportar aquest suport addicional de gestió, abarcant tot el procés o només la part d’obra, ja sigui per un suport i seguiment escrupolòs o bé per un claus en mà.